Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken
   

PRIVACYBELEID:                                                   september 2018

 

Register van verwerkingsactiviteiten Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken
1. Contactgegevens:

Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken
KVK 41041353
Stokebrand 552
7206 ET Zutphen
E-mail: info@stichtingvriendenoratoriummuziekzutpheneo.nl

2. Verwerkingsdoelen:

De Stichting maakt gebruik van persoonsgegevens van betrokkenen voor de volgende doeleinden:
− om in contact te treden en te reageren op gestelde vragen;
− om te informeren over activiteiten van de Stichting en haar koren;
− om uitvoering te geven aan de relatie met haar sponsoren, donateurs en koren;
− om uitvoering te geven aan overeenkomsten tot de levering van toegangsbewijzen voor uitvoeringen van de koren;
− voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
− voor het behandelen van geschillen.

3. Categorieën van betrokkenen:

De Stichting maakt gebruik van persoonsgegevens van de volgende betrokkenen:
− Bestuursleden van de Stichting
− Bestuursleden van de adviesraad
− Donateurs van de Stichting
− Sponsoren van de Stichting

4. Categorieën van persoonsgegevens:

− initialen, voor- en achternaam;
− adresgegevens;
− e-mailadres;
− telefoonnummer;
− bankrekeningnummer;
− overige persoonsgegevens die betrokkene actief heeft verstrekt door met de Stichting te corresponderen of via telefonisch contact.

5. Bewaartermijn:

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet langer relevant zijn, tenzij de Stichting op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren of wanneer gegevens bewaard moeten worden in verband met een geschil.

6. Categorieën van ontvangers:

Binnen de Stichting zijn de voorzitter, de penningmeester en het bestuurslid, belast met de portefeuille “donateurs en sponsoren”, de enige ontvangers van de persoonsgegevens. De Stichting verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen tenzij de betrokkene voor de verstrekking voorafgaand toestemming heeft gegeven of wanneer de Stichting wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken.

7. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen:

De persoonsgegevens worden beheerd in een bestand beveiligd met een sterk wachtwoord. Om verlies te voorkomen beschikken de ontvangers over een actuele kopie.


Privacyverklaring Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omgeving


Wij respecteren de privacy van iedereen die met ons in contact komt. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe de Stichting met uw persoonsgegevens omgaat.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
− initialen, voor- en achternaam;
− adresgegevens;
− e-mailadres;
− telefoonnummer;
− bankrekeningnummer;
− overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt heeft door met ons te corresponderen of telefonisch contact met ons te hebben.

2 Voor welk doel hebben wij uw gegevens nodig:

De Stichting gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
2. om u te informeren over activiteiten van de Stichting en haar koren;
3. om uitvoering te geven aan de relatie met haar sponsoren, donateurs en koren;
4. om uitvoering te geven aan overeenkomsten tot de levering van toegangsbewijzen voor uitvoeringen van de koren;
5. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
6. voor het behandelen van geschillen.
Bij de verwerking wordt voldaan aan één of meer van de volgende rechtsgronden:
− u hebt toestemming gegeven voor de verwerking;
− de verwerking is noodzakelijk voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
− de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
− de verwerking behartigt het gerechtvaardigd marketingbelang van de Stichting zonder uw belang te schaden.

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens:

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Uw gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet langer relevant zijn, tenzij de Stichting op grond van een wettelijke bepaling verplicht is uw persoonsgegevens langer te bewaren of wanneer uw gegevens bewaard moeten worden in verband met een geschil.

4. Delen met anderen:

De Stichting verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen tenzij u voor de verstrekking uw voorafgaande toestemming heeft gegeven of wanneer de Stichting wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken.

5. Beveiliging:

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en ongeoorloofde wijziging, ongewenste openbaarmaking, misbruik en verlies van uw gegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

6. Uw rechten:

Op grond van de wet heeft u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
− het recht op inzage;
− het recht op rectificatie en aanvulling;
− het recht op vergetelheid;
− het recht op beperking van de verwerking;
− het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
− het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
− het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

7. Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd en u zal in dat geval daarover worden geïnformeerd.

8. Vragen:

Indien u meer informatie wilt over de Stichting, haar privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk - binnen vier weken - op uw verzoek reageren.
Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken
KVK 41041353
Stokebrand 552
7206 ET Zutphen
E-mail: info@stichtingvriendenoratoriummuziekzutpheneo.nl
Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.