Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken
   

JAARVERSLAG 2021


• Het jaar 2021 is voor iedereen opnieuw een bijzonder jaar geweest. Covid 19 heeft ons allen in de greep gehouden. De geplande concerten, waar onze financiële ondersteuning voor gevraagd werd, zijn afgelast.
• In 2021 heeft zich in het bestuur en raad van advies een wijziging voorgedaan. Welmoet Glaubitz heeft te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid bij Toonkunst en daarmee ook als lid van de raad van advies van de stichting. Ina Groot Enzerink heeft om persoonlijke redenen aangegeven geen tijd en energie in de SV te kunnen steken. Gezien de Covid omstandigheden is er geen vervanging voor haar portefeuille ‘donateurs en sponsoren’ gezocht.
• Het bestuur heeft in 2021 tweemaal vergaderd te weten in september en november. Er stonden wel 4 vergaderdata gepland maar door Covid 19 hebben er 2 van de 4 plaatsgevonden.
• In 2020 is de website www.stichtingvriendenoratoriummuziekzutpheneo.nl in gebruik genomen. De verkregen ANBI status hadden we graag wat meer onder de aandacht willen brengen, maar door de Covid-19 crisis in 2020 en 2021 konden we niet veel ondernemen.
• De SV heeft €850,00 ontvangen van de donateurs. Om in contact te blijven met onze donateurs hebben we in de Coronaperiode de stand van zaken met hen gedeeld en een verzoek gedaan om het culturele leven in Zutphen te blijven ondersteunen. Dit heeft een bedrag van €850,00 opgeleverd.
• Deze donaties blijven gereserveerd staan voor de financiële ondersteuning van de oratoriumkoren en geven hen de mogelijkheid om in 2022 grotere en/of meerdere uitvoeringen te verzorgen. De €850,00 gaat naar de bestemmingsreserves van 2022.
• De steun van donateurs en sponsoren is voor ons onmisbaar en wij zijn hen dankbaar dat zij ons in meerderheid financieel zijn blijven steunen ondanks het gegeven dat er ook dit jaar door de Covid-19 crisis geen uitvoeringen van de ons geliefde Oratoriummuziek zijn geweest. Wij hopen van harte ook in 2022 op hun steun te mogen rekenen.
• In november heeft het bestuur de bestaansgrond van de stichting geëvalueerd. De afgelopen jaren zijn we er niet in geslaagd om nieuwe sponsoren te binden aan de Stichting Vrienden (SV) waardoor er momenteel alleen donateurs zijn. Zonder sponsoren is het bestuur van de SV van mening dat een directe relatie tussen een donateur en een koor eigenlijk de voorkeur geniet en heeft dit standpunt voorgelegd aan de besturen van de Oratoriumkoren in Zutphen. De besturen ondersteunen deze visie waarmee de bestaansgrond van de SV vervalt. Dit heeft geleid tot het besluit de SV op te heffen. De donateurs zijn door middel van een brief op de hoogte gebracht van dit besluit. In de afbouw van de SV zal de SV er voor zorgen dat het kapitaal van de SV ten gunste komt van de Oratoriumkoren in Zutphen. Hiervoor zal de SV in sterk afgeslankte vorm blijven bestaan totdat alle gelden zijn benut conform de statuten van de SV.

Balans en Verlies en winstrekening

BEZITTINGEN

                   SCHULDEN
2020

2021   2020

2021

Rabo 0361.1852.52               

€    2.329

€   19.073


Kapitaal begin boekjaar

€   33.350

€  32.708

Rabo 3274.2282.57

€ 36.969


€       0Resultaat 

€    -642

€ -13.648

Liquide middelen

€ 39.298

€  19.070

 

Kapitaal einde boekjaar

€   32.708

€  19.060
Te ontvangen rente

€           4

€            4


Bestemmingsreserve

€      6.584

€           0      


crediteuren

€             0

€            0

ontvangsten donaties 2019

€             0

€            0

Bankkosten

€           10

€          10

diverse

€             0

€            0

Totaal

€ 39.302

€  19.070


Totaal

€    39.302

€  19.070
Verlies en Winstrekening
2020

20212020

2021

Inkomsten
UitgavenSponsoring

€          0

€            0


doeluitkeringen

€      3.480

€  20.768

Donateurs

€   2.935

€      865


dotatiebestemmingen donateurs/sponsoren/legaten

€      2.939

€          0

Rente Deposito

€          4

€            0


Secretariaatskosten

€         462

€       36

legaten

€          0

€            0


Bestuurskosten

€           60

€       174

wijnaktie

€          0

€            0


Bankkosten

€        120

€       119

resultaat verkoop kaarten

€          0

€            0


crediteuren

€             0

€            0

vrijval bestemmingsreserve

€   2.209

€    2.957


reservering donatie 2019

€             0

€            0

restitutie dotatie

€         0

€          0  


fishing

€        999

€            0

fishing

€      999

€       0

opname legaat

€   1.271

€    3.627

donaties 2019

€          0

€            0

Totale Inkomsten

 €  7.418

€    7.450


lief en leed

€             0

€            0

Verlies

€      642

€  13.648


ANBI kosten

€             0

€            0

restitutie legaat

€             0

€            0

Telling

€   8.060

€  21.098


Telling 

€      8.060

€   21.098