Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken
   

JAARVERSLAG 2019:

·        In 2019 hebben zich in het bestuur enkele wijzigingen voorgedaan. In mei is Willemien Kamphorst gestopt als penningmeester van Toonkunst en daarmee               ook als bestuurslid van SV. Stef van Laar neemt haar taken over en is per september toegetreden tot het bestuur van SV.

  ·     Het bestuur heeft in 2019 vier maal vergaderd te weten in februari, juni, september en december.

  ·     In 2019 is de website www.stichtingvriendenoratoriummuziekzutpheneo.nl ontwikkeld en in gebruik genomen. Op de website zijn ook in het kader van de                 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn 2 documenten opgesteld; het Register van verwerkingsactiviteiten Stichting Vrienden                                   Oratoriummuziek Zutphen e.o. en de privacyverklaring.

  ·     Het jaar 2019 heeft voor het bestuur van SV in het teken gestaan van het verwerven van een ANBI status (Algemeen nut beogende instelling) bij de                          belastingdienst. Hiervoor moest aan een aantal voorwaarden voldaan worden zoals oa. een eigen website, beleidsplan, herziening van de statuten, het                    toetsen en passeren van de akte bij de notaris. Medio december ontvingen we het bericht van de belastingdienst dat de stichting de ANBI status heeft                  gekregen. Al onze inspanning zijn beloond. We hopen dan ook dat deze ANBI status positief zal bijdragen in het werven van sponsoren en donateurs en dat            de huidige sponsoren en donateurs een hoger bedrag voor ons in petto hebben omdat het doneren fiscaal aantrekkelijk is geworden. Giften van donateurs              aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Ook hoeft er geen erfbelasting betaald te worden bij het ontvangen van een legaat.             Tevens zien donateurs een ANBI registratie vaak als een vertrouwenwekkend soort van waarborg. Een ANBI moet immers voldoen aan een aantal eisen.

  ·        In 2019 heeft de Stichting voor haar donateurs en sponsoren haar medewerking verleend in verzorging van de entreekaarten en het verwelkomen tijdens                de volgende concerten: The Mass of the children, Missa brevis et solemnis van Mozart (Mozart in Zutphen), Ein deutsches Requiem van Johannes Bramhs,              Het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach  


Balans en Verlies en winstrekening

BEZITTINGEN

                   SCHULDEN
   2018

2019   2018

2019

Rabo 0361.1852.52               

€    6.201

€     1.285


Kapitaal begin boekjaar

€   40.159

€   37.323

Rabo 3274.2282.57

€   39.200

€   39.200


Resultaat 

€    -2.836

€   - 3.973

Liquide middelen

€   45.401

€   40.485

 

Kapitaal einde boekjaar

€   37.323

€   33.350
Te ontvangen rente

€         4

€            4


Bestemmingsreserve

€      6.419

€     7.129      


crediteuren

€      1.628

€            0

ontvangsten donaties 2019

€            25

€            0

Bankkosten

€           10

€          10

diverse

€             0

€            0

Totaal

€   45.406

€   40.489


Totaal

€     45.406

€   40.489
Verlies en Winstrekening
2018

20192018

2019

Inkomsten
UitgavenSponsoring

€    1.750

€        500


doeluitkeringen

€      6.823

€   10.977

Donateurs

€    3.574

€     3.375


dotatiebestemmingen donateurs/sponsoren/legaten

€      5.172

€    3.099

Rente Deposito

€           4

€            4


Secretariaatskosten

€           25

€         80

legaten

€    4.144

€        868


Bestuurskosten

€          161

€       118

wijnaktie

€    1.628

€     1.628


Bankkosten

€          133

€       120

resultaat verkoop kaarten

€           7

€     3.241


crediteuren

€       1.628

€     1.628

vrijval bestemmingsreserve

€            0

€    2.275


reservering donatie 2019

€            25

€            0

restitutie dotatie

€            0

€       500  

opname legaar

€            0

€       614

donaties 2019

€         25

€            0
Totale Inkomsten

€   11.131 

€   13.005


lief en leed

€               0

€          18

Verlies

€     2.835

€     3.973


ANBI kosten

€               0

€        439

restitutie legaat

€               0

€        500

Telling

€  13.966

€   16.978


Telling 

€     13.966

€   16.978