Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken
   

JAARVERSLAG 2020

  • Het jaar 2020 is voor iedereen een bijzonder jaar geweest. Covid 19 heeft ons allen in de greep gehouden. De geplande concerten, waar onze financiële ondersteuning voor gevraagd werd, zijn afgelast. 
  • In 2020 heeft zich in het bestuur een wijziging voorgedaan. In de zomer heeft Regine Joosten na zeven jaar afscheid genomen en haar portefeuille ‘donateurs en sponsoren’ overgedragen aan Ina Groot Enzerink. 
  •  Het bestuur heeft in 2020 tweemaal vergaderd te weten in februari en september. Er stonden wel 4 vergaderdata gepland maar de Covid 19 gooide roet in het eten. 
  • In 2020 is de website www.stichtingvriendenoratoriummuziekzutpheneo.nl in gebruik genomen. De verkregen ANBI status hadden we graag wat meer onder de aandacht willen brengen, maar door de Covid-19 crisis konden we niet veel ondernemen. 
  • De SV heeft € 2.935,00 ontvangen van de donateurs. Deze donaties blijven gereserveerd staan voor de financiële ondersteuning van de oratoriumkoren en geven hen de mogelijkheid om in 2021 grotere en/of meerdere uitvoeringen te verzorgen. De € 2.935,00 gaat naar de bestemmingsreserves van 2021.  
  • De SV heeft in 2020 € 1.271,00 uitgekeerd aan koren voor het geven van workshops ter verbetering van de stemkwaliteit en heeft € 2.209 bijgedragen aan de uitvoering van concerten. 
  • De steun van donateurs en sponsoren is voor ons onmisbaar en wij zijn hen dankbaar dat zij ons in meerderheid financieel zijn blijven steunen ondanks het gegeven dat er dit jaar door de Covid-19 crisis geen uitvoeringen van de ons geliefde Oratoriummuziek zijn geweest. Wij hopen van harte ook in 2021 op hun steun te mogen rekenen. 


Balans en Verlies en winstrekening

BEZITTINGEN

                   SCHULDEN
2019 

2020   2019

2020

Rabo 0361.1852.52               

€   1.285

€     2.329


Kapitaal begin boekjaar

€   37.323

€   33.350

Rabo 3274.2282.57

€ 39.200

€   36.969


Resultaat 

€    -3.973

€      - 642

Liquide middelen

€ 40.485

€   39.298

 

Kapitaal einde boekjaar

€   33.350

€   32.708
Te ontvangen rente

€           4

€            4


Bestemmingsreserve

€      7.129

€     6.584      


crediteuren

€             0

€            0

ontvangsten donaties 2019

€             0

€            0

Bankkosten

€           10

€          10

diverse

€             0

€            0

Totaal

€ 40.489

€   39.302


Totaal

€     40.489

€   39.302
Verlies en Winstrekening
2019

20202019

2020

Inkomsten
UitgavenSponsoring

€     500

€            0


doeluitkeringen

€     10.977

€    3.480

Donateurs

€  3.375

€     2.935


dotatiebestemmingen donateurs/sponsoren/legaten

€      3.099

€    2.939

Rente Deposito

€          4

€            4


Secretariaatskosten

€           80

€        462

legaten

€     868

€            0


Bestuurskosten

€          118

€         60

wijnaktie

€  1.628

€            0


Bankkosten

€          120

€       120

resultaat verkoop kaarten

€  3.241

€            0


crediteuren

€       1.628

€    

vrijval bestemmingsreserve

€  2.275

€    2.209


reservering donatie 2019

€              0

€            0

restitutie dotatie

€     500

€           0  


fishing


€        999

fishing


€       999

opname legaat

€     614

€     1.271

donaties 2019

€          0

€            0

Totale Inkomsten

 € 13.005

€     7.418


lief en leed

€             18

€            0

Verlies

€    3.973

€        642


ANBI kosten

€           439

€            0

restitutie legaat

€           500

€            0

Telling

€ 16.978

€     8.060


Telling 

€     16.978

€     8.060